Organisatie

geschiedenis

In 1969 werd Stichting Nederlands Museum Kinderwereld in Roden opgericht. Via het ANP werd een oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking om op zolder te kijken naar speelgoed uit het verleden. Aan deze oproep werd massaal gehoor gegeven. Het is de aanzet geweest van een unieke collectie antiek speelgoed. In het monumentale pand ‘Het Pietershuis’ werd een permanente expositie ingericht. Het museum heeft een ANBI-status, is lid van de Museumvereniging, staat in het Museumregister en voert de Museumkaart.

 

organisatie

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld

Het speelgoedmuseum is al meer dan 50 jaar een begrip in het Noorden, de naamsbekendheid en de draagvlak voor het museum zijn groot. Speelgoedmuseum Roden geeft al jarenlang invulling aan de meer traditionele rol van een museum. We verzamelen en beheren de grootste collectie speelgoed van Nederland. Deze presenteren we op een aansprekende manier, we vertellen de verhalen achter het speelgoed en brengen mensen in aanraking met de achtergrond van spelen en speelgoed. Op ons speelplein kan actief gespeeld worden met oud speelgoed zoals vliegende Hollanders, stelten en tollen. Ook willen we de immateriële spelletjes in kaart brengen, behouden en tot leven brengen.

Naast deze functies zetten we de komende jaren stevig in op de vernieuwing en versterking van onze maatschappelijke taak. Het museum vervult al meer dan 50 jaar een belangrijke rol in de gemeenschap. De meeste inwoners van Noord Nederland hebben in hun jeugd een bezoek aan het museum gebracht. De waardering voor het museum is nog steeds groot. We hebben daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie

Onze nieuwe thema’s over het belang van spelen en gendergelijkheid geven ons de mogelijkheid om aan te sluiten op maatschappelijke thema’s. Een bezoek aan speelgoedmuseum Roden zorgt ervoor dat mensen met nieuwe zelfinzichten weer naar huis gaan. Bezoekers beseffen het belang en plezier van spelen in hun eigen leven.

De stichting heeft geen winstoogmerk. De collectie is onder gebracht in een aparte stichting

RvT en bestuur

De Stichting Nederlands Museum Kinderwereld heeft een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in het museum. De raad staat de directie met raad terzijde en grijpt waar nodig in.
De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van Speelgoedmuseum Roden en weegt daarbij de belangen af van de bij het museum betrokkenen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en vergadert als regel eens per twee maanden in aanwezigheid van de directeur.

Periodiek evalueert de RvT het functioneren van het toezicht en het bestuur aan de hand van de Governancecode Cultuur. Zie www.governancecodecultuur.nl.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen enkele vergoeding.

Leden van de Raad van Toezicht Stichting Nederlands Museum Kinderwereld:

De heer G. Alssema

voorzitter

Mevrouw F. van Ouwerkerk

lid

De heer G. Krijnsen

lid

De heer J-J. Sterenberg

lid

Mevrouw M. Bodewes-Bos

secretaris

E-mailadres raad van toezicht:

info@speelgoedmuseumroden.nl

Bestuur

Mevrouw J.E.D. van der Broek

directeur/bestuurder

E-mailadres bestuur:

j.vanderbroek@speelgoedmuseumroden.nl

Beloningsbeleid:

De stichting heeft personeel in loondienst. Beloning vindt plaats conform de cao-verzelfstandigde rijksmusea. Er vindt geen beloning plaats boven de zogeheten dg-norm.

 

participatie

Het museum is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Met de verbouwing zullen wij de toegankelijkheid voor bezoekers met een beperking verder verbeteren. We hebben daarnaast een belangrijke maatschappelijke functie. De betaalde medewerkers worden ondersteund door 50 vrijwilligers. Voor een klein museum zijn zij onmisbaar. 

Er wordt ook gewerkt met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Het museum biedt al jarenlang dagbesteding voor volwassenen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan het museum door het uitvoeren  van allerlei werkzaamheden en zijn volwaardig onderdeel van de organisatie.

Ook hebben we memory manden voor bijvoorbeeld het Alzheimer café. Op deze manier creëert het museum al jaren sociaal draagvlak in de buurt. Speelgoedmuseum Roden zorgt voor een waardevolle sociale verbindingsplek voor de gemeenschap. We willen de komende jaren in ons vernieuwde museum nog meer inzetten op onze maatschappelijke taak. Het museum moet als het ware een soort van huiskamer voor de omgeving worden, met een openbaar toegankelijk speelplein en horeca. Mensen met verschillende achtergronden en leeftijden ontmoeten elkaar hier en kunnen samen spelen. We willen programma’s op maat bieden. De doelgroepen die we hiermee bereiken worden diverser en er ontstaan nieuwe sociale verbindingen. Spelen houdt niet op na 12 jarige leeftijd maar biedt je hele leven ontspanning, stimuleert sociale contacten en spreekt je creativiteit aan.

Onze nieuwe thema’s over het belang van spelen en gendergelijkheid geven ons de mogelijkheid om aan te sluiten op maatschappelijke thema’s. Een bezoek aan Speelgoedmuseum Roden zorgt ervoor dat mensen met nieuwe zelfinzichten weer naar huis gaan. Bezoekers beseffen het belang en plezier van spelen in hun eigen leven. Daarnaast gaan we in op gendergelijkheid en gender normatief speelgoed. We stellen hiermee vraagtekens bij rollen en gedrag die jongens en meisjes soms al op jonge leeftijd opgelegd krijgen en de impact die dit heeft op hun latere leeftijd

ANBI

Stichting Nederlands Museum Kinderwereld 

Naam: Stichting Nederlands Museum Kinderwereld
RSIN/ Fiscaalnummer: 8018.57.995
Contactgegevens: Brink 31, 9301 JK Roden
Bestuurssamenstelling: Zie Rvt en Bestuur
Beleidsplan: Zie beleidstukken
Financiële verantwoording: Zie beleidstukken
Statuten: Zie beleidstukken

Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld

Naam: Stichting tot behoud Collectie Museum Kinderwereld
RSIN/ Fiscaalnummer: 0029.45.216
Contactgegevens: Brink 31, 9301 JK Roden
Bestuurssamenstelling: Zie Rvt en Bestuur
Beleidsplan: Zie beleidstukken
Financiële verantwoording: Zie beleidstukken
Statuten: Zie beleidstukken

 

vacatures

Speelgoedmuseum Roden: 

Lid Raad van Toezicht

Speelgoedmuseum Roden zoekt een Lid Raad van Toezicht met een bedrijfseconomische / financiële achtergrond| Vacature voor een Onbezoldigde functie | Sluitingsdatum: 20 maart 2024

Speelgoedmuseum Roden verzamelt, beheert, behoudt en presenteert speelgoed vanaf 1700: materieel erfgoed dat het tastbare bewijs is van spelen, creativiteit, ontspanning en plezier. Het museum wil met zijn speelgoedcollectie jong en oud bij elkaar brengen, hen terugvoeren naar vroegere tijden, hen het heden doen ervaren en stimuleren tot spelen, leren, reflectie en interactie. Hierbij is bewustwording over gender(on)gelijkheid en ingesleten rolpatronen uitgangspunt.

Speelgoedmuseum Roden wil bewustwording tot stand brengen door zijn collectie te bevragen op maatschappelijke relevantie. Die verzameling is immers een weerslag van de wereld van volwassenen in de tijd dat het speelgoed is gemaakt. Door aan te haken bij actuele discussies beoogt Speelgoedmuseum Roden de vanzelfsprekende indeling in de wereld van jongetjes en meisjes te doorbreken. Dit heeft consequenties voor het verzamelbeleid, de presentaties en activiteiten.

In de Raad van Toezicht is plaats voor iemand met een cultureel hart, die komt uit het regionale maatschappelijk en ondernemersveld. Vanuit de ambitie om als Raad op het gebied van diversiteit verder te groeien nodigen we nadrukkelijk kandidaten met jong élan en een nieuwsgierige blik uit te solliciteren. Ervaring is geen strikte voorwaarde. Binnen de Raad kan voor begeleiding bij deze functie worden gezorgd.
De functie is onbezoldigd. Benoeming is voor vier jaar en dat kan eenmaal met nog eens vier jaar worden verlengd.

Speelgoedmuseum Roden
In het Speelgoedmuseum Roden wordt het verhaal verteld van speelgoed door de eeuwen heen. Behalve kijken naar een unieke collectie antiek speelgoed en jaarlijks wisselende tentoonstellingen, kan er ook volop worden gespeeld. Zowel binnen als buiten vermaken families, scholen, vakantiegangers, opa’s en oma’s met kleinkinderen zich.
Speelgoedmuseum Roden is een dynamische plek die jong en oud verbindt.

Al meer dan vijftig jaar kan het speelgoedmuseum rekenen op een solide draagvlak van samenwerkende partners, een bevlogen achterban en enthousiaste vrijwilligers.
Het museum is lid van de Nederlandse Museumvereniging en mag als geregistreerd museum de Museumkaart voeren.

De Raad van Toezicht van Speelgoedmuseum Roden is op zoek naar een

Lid Raad van Toezicht

4 à 6 vergaderingen per jaar

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van het Speelgoedmuseum Roden heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen het museum en de uitgevoerde activiteiten. De Raad adviseert het Bestuur en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Speelgoedmuseum Roden, en heeft daarbij vooral oog voor de risico’s die kunnen ontstaan uit de taakuitoefening van het museum. Er wordt vier keer per jaar vergaderd.

De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk van elkaar en van het Bestuur, waardoor ze als goede toezichthouders kunnen functioneren. Wij houden ons aan de Governance Code Cultuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden inclusief de voorzitter. Wij zoeken ter versterking iemand die beantwoordt aan onze profielschets.

Profiel
De kandidaat heeft affiniteit met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie. Hij / zij beschikt over bestuurlijke kennis en vaardigheden, heeft goede contactuele en representatieve vaardigheden en kan samenwerken in teamverband. Verder wordt betrokkenheid bij de museale sector gevraagd en een brede culturele belangstelling. Wij zijn nadrukkelijk op zoek naar een kandidaat met een bedrijfseconomische / financiële achtergrond

Daarnaast dient het nieuwe lid te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht:

 • In staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang).
 • Brede maatschappelijke belangstelling.
 • Inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen.
 • Toezichthoudende kwaliteiten gewenst maar ervaring niet vereist in het licht van de huidige samenstelling.
 • Bekendheid met museumwereld in het algemeen.
 • Beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan.
 • Bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

Enthousiast geworden?
Stuur dan uiterlijk 19 maart 2024 je motivatiebrief met CV naar rvt@museumkinderwereld.nl. De gesprekken vinden plaats woensdagmiddag 27 maart 2024.

Voor vragen kun je bellen en mailen met Gerrit Alssema, tel. 06 53 63 32 57 en email rvt@museumkinderwereld.nl

Wij kijken uit naar je sollicitatie!

De Raad van Toezicht van het Speelgoedmuseum Roden hecht aan diversiteit vanuit de kennis en ervaring die een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

PROFIELSCHETS RAAD VAN TOEZICHT SPEELGOEDMUSEUM RODEN

Voor de Raad van Toezicht zijn de volgende (bestuurs)kaders relevant:

 • Speelgoedmuseum Roden wordt bestuurd door een directeur/bestuurder.
 • De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten.
 • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur/bestuurder, de uitvoering hiervan, de algemene gang van zaken en staat de directeur/bestuurder met raad en daad terzijde.
 • De Raad van Toezicht laat zich in zijn werk leiden door het culturele, economische en maatschappelijke belang van de organisatie en weegt de belangen af van allen die bij de organisatie zijn betrokken (de stakeholders).
 • De Raad van Toezicht houdt op stimulerende en kritische wijze toezicht.
 • De Raad van Toezicht adviseert de directeur/bestuurder en doet dit op actieve wijze, zowel anticiperend als reflecterend.
 • De Raad van Toezicht houdt in ieder geval het toezicht op een aantal vaste onderwerpen:
 • strategie
 • realisatie van doelstellingen
 • financieel beleid
 • risicobeheer
 • De Raad van Toezicht hanteert de Governance Code Cultuur als leidraad voor zijn

werkwijze.

 • De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal vijf personen en vergadert in de regel

vier keer per jaar.

 • De voordracht van de leden van de Raad van Toezicht zal geschieden aan de

hand van deze profielschets die periodiek wordt getoetst op actualiteit. Streven is om binnen de Raad van Toezicht de volgende voor zijn functioneren gewenste deskundigheid en ervaring beschikbaar te hebben:

 • op bestuurlijk en politiek gebied
 • op juridisch gebied
 • op financieel-economisch gebied
 • op het gebied van kunst en cultuur
 • op het gebied van communicatie en marketing

 

 • Binnen de Raad van Toezicht zijn voor het functioneren van de organisatie

relevante netwerken beschikbaar.

 • Binnen de Raad van Toezicht is oog voor en zicht op de diverse belangen zoals

die zich voordoen binnen en buiten de organisatie.

 

Lid Raad van Toezicht

 • Van de leden van de Raad van Toezicht wordt gevraagd dat zij affiniteit hebben

met de doelstellingen en (toekomst)visie van de organisatie.

 • Er is sprake van betrokkenheid met het veld van kunst en cultuur/de museale

sector.

 • De leden van de Raad van Toezicht zijn als toezichthouder in staat distantie tot de organisatie te bewaren. Zij moeten betrokken zijn maar ook op gepaste afstand kunnen toezien en adviseren.
 • De leden van de Raad van Toezicht zijn in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming.
 • De leden van de Raad van Toezicht dienen bestuurlijke kennis en vaardigheden te hebben, goede contactuele en representatieve vaardigheden en kunnen samenwerken in teamverband.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van in/en externe belangen. Relevante andere functies worden gemeld.
 • Van een lid van de Raad van Toezicht mag verwacht worden dat hij of zij

eventuele belangentegenstellingen kan hanteren en er op een constructieve en

zuivere wijze mee kan omgaan in het belang van de organisatie.

 • De leden van de Raad van Toezicht staan niet in een familierechtelijke verhouding tot de directeur/bestuurder.
 • Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling in leeftijd en geslacht binnen de Raad van Toezicht.
 • Leden van de Raad van Toezicht dienen over voldoende tijd en mogelijkheden te beschikken om zich vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden niet in dienstverband benoemd en de functie is onbezoldigd.
 • Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd.

 

Voorzitter Raad van Toezicht

 • Aan de voorzitter worden naast de genoemde criteria voor een lid van de Raad van Toezicht de volgende aanvullende voorwaarden gesteld:
  • De voorzitter heeft kennis van politieke besluitvormingsprocessen en beschikt over een relevant netwerk.
  • De voorzitter heeft de gevoeligheid en is in staat om eventuele tegenstellingen binnen of buiten de Raad van Toezicht op constructieve wijze tot een oplossing te brengen.
  • De voorzitter is bereid en heeft de tijd, indien noodzakelijk, naast de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht zich regelmatig te laten informeren door de directeur/bestuurder en zo nodig daarmee afstemming te hebben.
  • De voorzitter heeft bij voorkeur enige ervaring met het besturen van of toezichthouden op een (culturele) instelling.

 

pers

Informatie volgt